Redegørelse om god fondsledelse

Det følger af årsregnskabslovens § 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde, i ledelsesberetningen eller i noterne.

Efter § 60, i lov om erhvervsdrivende fonde, skal bestyrelsen i sin redegørelse oplyse, hvordan fonden forholder sig til anbefalingerne. Bestyrelsen kan vælge at følge anbefalingerne eller forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig.

Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end det, der fremgår af anbefalingen.

Redegørelsen skal afspejle den gældende ledelsesform på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Hvis der er væsentlige ændringer i løbet af året eller efter tidspunktet for regnskabsafslutningen, bør det beskrives i redegørelsen for god fondsledelse.

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.


G.E.C. Gads Fonds redegørelse for god fondsledelse kan downloades her.