God fondsledelse

Lov nr. 712, Erhvervsfondsloven, blev vedtaget af Folketinget d. 25. juni 2014 og medførte en række ændringer og ophævelser i andre love, nemlig LBK nr. 560 af 19.05.2010 (Lov om Erhvervsdrivende fonde), LBK nr. 1253 af 1.11.2013 (Årsregnskabsloven) og LBK nr. 1374 af 10.12.2013 om Erhvervsankenævnet.

Loven opremser dels en række anbefalinger, der skal medvirke til at sikre forsvarlig ledelse samt indsigt i bestyrelsens arbejde, og er at betragte som et supplement til den øvrige lovgivning om erhvervsdrivende fonde, der er nævnt ovenfor. Lovkomplekset fastsætter samlet rammerne for offentlighedens behov for indsigt i fondenes ledelse, uddelinger og andre aktiviteter.

Derudover indeholder loven et antal direkte forbud og påbud, der alle er efterkommet i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport for 2015 og fremefter.

Komitéen for god Fondsledelse har givet 16 konkrete anbefalinger, som enten bør følges eller fraviges efter begrundelse. Disse anbefalinger er tilgængelige på komitéens hjemmeside, www.godfondsledelse.dk

Tilsynet med overholdelse af de anbefalinger, der er udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse, påhviler Bestyrelsen. Vælger en bestyrelse ikke at følge komitéens anbefalinger, skal fravalget således forklares i Årsrapporten. 

G.E.C. Gads Fonds redegørelse for god fondsledelse kan downloades her.