Vejledning

Ansøgningsfrister

G.E.C. Gads Fond har ansøgningsfrist to gange årligt: 15. april og 15. oktober.
Ansøgningen skal være fonden i hænde senest på dagen for de angivne frister. 

Ansøgninger, der er modtaget pr. 15. april, vil blive besvaret ultimo juni. Ansøgninger, der er modtaget pr. 15. oktober, vil blive besvaret ultimo november. 

Krav til ansøgning

Ansøgninger til G.E.C. Gads Fond kan alene indsendes via den elektroniske ansøgningsblanket, som kan tilgås her. Blanketten bør kun indeholde oplysninger, der er strengt nødvendige for en behandling af ansøgningen.

Der skal dog vedhæftes en udvidet projektbeskrivelse, hvori projektet og det planlagte forløb og forventede resultat beskrives, samt et budget, hvori projektets økonomiske forhold beskrives. Det skal angives, hvornår projektet forventes at være afsluttet.

Ved ansøgning om udgivelsesstøtte skal der vedhæftes trykketilbud samt et CV for forfatter.

Ansøgninger, der vedrører forskning, herunder konferencedeltagelse, udgivelser, forskningsprojekter mv., bør vedlægges CV.  

Af anbefalinger vedhæfter studenter højst to kortfattede fra en seniorlærer i det pågældende fag, der bør udtale sig om sandsynligheden for, at det anførte resultat kan opnås og eventuelt om dets betydning for den videnskabelige udvikling.
Ansøgninger om tilskud til studierejser, ekskursioner og feltkurser skal vedhæftes anbefaling fra en seniorforsker ved en dansk institution.

Det er muligt at vedlægge andre relevante bilag i begrænset omfang. Bemærk, at eksamensbeviser, karakterudskrifter, løn- og skatteoplysninger, lægeerklæringer, publikationer, manuskripter mv. frabedes.

Kun ansøgninger, der følger ovenstående retningslinjer, kan forventes behandlet af fondens bestyrelse. Hvis en ansøgning indeholder større mangler, vil fonden som hovedregel ikke kontakte ansøger, men i stedet sende et afslag.

Afslag begrundes ikke.

Ved støtte

Fonden indsamler oplysninger om CPR-numre samt bankoplysninger, såfremt en ansøgning behandles positivt. Alle bevillinger indberettes til SKAT på det CVR- eller CPR-nummer, som oplyses, samme år som udbetalingen finder sted.

I det tilfælde der opnås støtte, forventer bestyrelsen at modtage beretning om anvendelsen, når projektet er gennemført og senest et år efter tildelingen.

Ved støtte til publikationer forventes tre eksemplarer tilsendt ved udgivelsen. Anmodning om udbetaling kan ske ved skriftlig henvendelse til fonden, når publikationen er færdiggjort. Er udgivelsen ikke realiseret inden for tre år efter tildelingen, overgår midlerne igen til G.E.C. Gads Fond.